Polasaí Teanga & Cód Iompair

Is trí Ghaeilge amháin a reachtáilfear na ranganna agus is gá go mbeadh gach scoláir atá ag freastal ar an Scoil Cheoil ag cloí leis an bpolasaí teanga atá i bhfeidhm. Má tá Gaeilge lag ag do pháiste – na bí buartha, is deis atá ann feabhas a chuir ar a gcuid Gaeilge. Iarrtar ar na páistí Gaeilge a labhairt an t-am ar fad atá siad sa Chrannóg & ag achan imeacht/ócáid/turas de chuid na Crannóige.
The classes will be run through Irish only and it is necessary for all students attending the School of Music to adhere to the language policy in place. If your child has weak Irish – don’t worry, it’s an opportunity to improve their Irish. The Children are asked to speak Irish all the time they are in the Crannóg & at every Crannóg event / trip.

Cód Iompair

-Tá treoirlínte Covid (crannog.ie) léite agam agus tuigeann an leanbh iad agus tá siad sásta comhoibriú.

– Seolfar abhaile aon pháiste a chuireann as go mór don scoil nó a dhiúltaíonn glacadh le gnáth disciplín.

– Seolfar abhaile aon pháiste a mbeidh bulaíocht ar siúl aige nó a bhagraíonn foréigean ar pháiste eile nó ar bhall den fhoireann.

– FÓN PÓCA: Níl cead fón póca a úsáid sa rang. Ma bhíonn fón póca leo iarrfar orthu é a thabhairt don teagascóir i rith an rang ach nuair a thugann an teagascóir céad é úsáid le taifid a dhéanamh.

Code of Conduct

-I have read the Covid guidelines and the child understands them and is happy to cooperate.

– Any child who seriously disrupts class or refuses to accept normal discipline will be sent home.

– Any child who is bullying or who threatens violence against another child or a member of staff will be sent home.

– MOBILE PHONE: Mobile phones are not allowed in class. If they have a mobile phone they will be asked to give it to the tutor during class except when the tutor gives permission to use it to make records.

  • Facebook