Treorlínte COVID-19

Treoirlínte Covid Guidelines

Tá an foirm seo le líonadh isteach idir 2 lá róimh tús an champa & tús an champa./This form must be completed between 2 days before the start of the camp & the start of the camp.

https://cfgd.wufoo.com/forms/campa-na-crannaige-mar-covid19/

T-Léine

Cuirfear t-léine ar fáil do gach páiste atá ag freastal ar an champa, ba mhaith linn da mbeadh seo orthu gach lá le do thoil.

Glanadh & Díghalrú

Caithfear a dhéanamh cinnte go mbeidh gach páiste agus gach cinnire ag cloí le dea-shláinteachas riospráide (casacht / sraothartach isteach i do             mhuinchille/uilinn/naipcín a úsáid srl). Ba cheart treoir a thabhairt do na páistí a bheith cúramach gan lámh a chuir ar a gcuid súl, béal & srón.

            Ba chóir do chinnirí agus páistí araon na lámha a nigh go minic agus go maith le gallúnach agus uisce (nó ábhar díghalraithe lámh a úsáid sa gcás nach bhfuil gallúnach & uisce ar fáil), le linn an champa, agus go háirithe:

   – ag teacht isteach agus ag fágáil láthair an champa

   – tar éis casachta nó sraothartaigh

   – roimh agus tar éis ithe

   – roimh agus tar éis leithris a úsáid

   – roimh agus tar éis Garchabhair

   – tar éis bruscair a fholmhú

   – tar éis glanadh / díghalrú a dhéanamh ar aon rud

   – roimh agus tar éis uachtar gréine a chur ort féin / ar pháiste

   – aon uair atá na lámha salach

Caithfidh achan nduine a gcuid bruscar féin uilig a thabhairt na bhaile.

Níl cead buidéil, cupáin, plátaí srl a roinnt idir pháistí agus / nó cinnirí.

Páistí a Fhágáil & a Bhailiú

Caithfear bainistiú a dhéanamh ar na hamanna a bheidh tuismitheoirí / caomhnóirí ag fágáil páiste ag láthair an champa & iad a bhailiú arís, le nach mbeidh plód daoine ag teacht chuig an láthair ag aon am amháin (moltar tréimhse ama a leagan amach do seo – 30 nóiméad m.sh. – ag tús agus deireadh an lae, & gach tuismitheoir / caomhnóir a chur ar an eolas).

Moltar do thuismitheoirí / caomhnóirí masc aghaidhe a chaitheamh, agus gan a bheith ag teacht amach as a ghluaisteán más féidir, nuair a bheas siad ag fágáil agus ag bailiú páiste.

Cás Tinnis le linn an Champa

Má éiríonn páiste nó cinnire tinn le linn an champa, ba chóir iad a chur in áit ar leith atá leagtha amach don údar sin amháin (féach coinníoll 8).

Ba chóir go mbeadh masc ar fáil don duine tinn, chomh maith le páipéar frithbhaictéarach agus díghalrú lámh.

Ba chóir don duine tinn dea-shláinteachas riospráide a chleachtadh, gan a lámha a leagan ar aon duine eile nó ar aon dhromchla thart orthu.

Caithfidh an té a bheas ag déileáil leis an duine tinn masc, miotóga, aprún agus aon ábhar cosanta (PPE) eile a theastaíonn, a chaitheamh.

Caithfear an duine tinn a choinneáil ina aonar go dtí go mbeidh bealach abhaile acu.

Má éiríonn páiste tinn le linn an champa agus go gcaithfear é / í a thabhairt chuig dochtúir nó osipdéal, is tuismitheoir / caomhnóir an pháiste sin a cheart iad a thabhairt chomh fada le dochtúir nó ospidéal.  Ní cheart do            chinnire seo a dhéanamh, ar fhaitíos ionfhabhtaithe ar láthair eile agus an            víreas a scaipeadh nuair a fhillfidh siad ar láthair an champa.

Má bhíonn amhras go bhféadfadh comharthaí sóirt Covid-19 a bheith ar pháiste a éiríonn tinn le linn an champa, caithfear an tuismitheoir / caomhnóir         a chur ar an eolas láithreach, agus insint dóibh teagmháil a dhéanamh lena       ndochtúir teaghlaigh.  Caithfidh an duine cloí le treoirlínte sláinte poiblí i gcás          amhrais Covid-19 (i gcás páiste, tá an fhreagracht sin ar an tuismitheoir /    caomhnóir). Ní chóir dóibh filleadh ar láthair an champa go dtí go mbeidh sé deimhnithe le torthaí tástála / teastas dochtúra nach bhfuil Covid-19 orthu.

I gcás amhrais go bhféadfadh comharthaí sóirt Covid-19 a bheith ar chinnire a          éiríonn tinn le linn an champa, ba chóir dóibh féin teagmháil a dhéanamh lena          ndochtúir teaghlaigh.  Caithfidh an cinnire cloí le treoirlínte sláinte poiblí i          gcás amhrais Covid-19.  Ní chóir dóibh filleadh ar láthair an champa go dtí go          mbeidh sé deimhnithe le torthaí tástála / teastas dochtúra nach bhfuil Covid-         19 orthu.

Taifead i gcomhar Rianú Teagmhála

Caithfear taifead á choinneáil d’ainm & uimhir teagmhála gach páiste a fhreastalaíonn & gach duine fásta a mbíonn ar láthair an champa ag aon am le linn an champa samhraidh, chun tacú le rianú teagmhála má theastaíonn.

N.B. is féidir rollaí an champa a úsáid sa gcás seo, ach cóip a bheith coinnithe ag stiúrthóirí an champa ar fhaitíos go dteastóidh sé tar éis don champa críochnú (caithfear cloí le rialacha GDPR maidir le sonraí pearsanta dhaoine a choinneáil faoi rún).

Is Emma Mhic Aoidh Príomhionadaí Oibrithe (PO) na Crannóige. Beidh sí ag obair linn uilig chun scaipeadh COVID-19 a chosc agus monatóireacht a dhéanamh.

Má tá ceist nó imní ar aon duine, tá fáilte romhaibh ríomhphost a sheoladh chuig cfgdemma@gmail.com  agus do uimhir a fhágáilt.

Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair

Tuilleadh eolais faoi Treoir Covid  crannog.ie

  • Facebook